ความเป็นมาบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

การบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศต้องมีการจัดการที่ดีทั้งงานด้านคลินิกและงานด้านสิ่งสนับสนุนต่างๆ งานด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่สำคัญ ได้แก่ งานออกแบบ งานดูแลรักษาอาคารสถานที่ งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   งานติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์   งานระบบเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและอื่นๆ เช่น Facility Management Biomedical Engineering & Hospitalities management ซึ่งส่วนสนับสนุนเหล่านี้หากอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานสูงสุด ย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยด้วย

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีวัตถุประสงค์คือ

  1. ให้บริการด้านระบบอำนวยความสะดวกแก่โรงพยาบาลอย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานในระดับสากลและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการนำนวัตกรรมการจัดการบริหารอาคารสมัยใหม่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้สอยของอาคารเพื่อให้อาคารอุปกรณ์เครื่องมือและระบบต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม รวมทั้งมีความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
  2. ยกระดับมาตรฐานของการบริหารด้านระบบอำนวยความสะดวกแก่โรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยบุคลากรคนไทย เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ของประเทศเราเอ
  3. สำหรับช่วงปีแรกนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการให้บริการแก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารโรงพยาบาลให้บริการสำหรับผู้ป่วย และการศึกษาวิจัยทางการแพทย์อย่างครบวงจร อันเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะสร้างมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศของ รพ. รามาธิบดี

 

X