สัมมนาระบบสิ่งสนับสนุนรพ.

ในขณะที่การแพทย์และการรักษาพยาบาลของประเทศก้าวหน้าในระดับชั้นนำของภูมิภาค ความก้าวหน้าขององค์ความรู้และระบบบริการด้านระบบสิ่งสนับสนุนก็นับเป็นหัวใจสำคัญ สำหรับการยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของ Thailand Healthcare Facility Management Seminar หรือ THFM ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ และเป็นงานสัมมนางานแรกและงานเดียวของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลโดยเฉพาะ 

R

Expert Panel

ครั้งแรกกับการเจาะลึก มาตรฐานระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ และแนวทางที่โรงพยาบาล​ควรเตรียมการปรับตัว

R

World Class Speaker

เช่นเคยกับ Guest speaker ระดับโลกที่จะเชิญท่าน พบกับแนวปฏิบัติที่น่าสนใจ และ เทรนด์ใหม่ๆของการบริหารจัดการระบบสิ่งสนับสนุน

R

HFM Health Check workshop

โอกาสที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำ quick survey เพื่อประเมินความพร้อมของตนเองกับ check point  สำคัญต่างๆของการจัดการระบบสนับสนุน เพื่อสามารถนำไปวางแผนการพัฒนาต่อไป

R

Case study & Best Practice Sharing

แนวปฏิบัติและตัวอย่างที่ดี ที่ประสบควาสำเร็ เกี่ยวกับระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล ทั้งการบริหารสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประเมินและวัดผลด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล การบริหารต้นทุน รวมถึงแนวปฏิบัติที่ให้โรงพยาบาลสามารถนำไปใช้ต่อได้

ทีมวิทยากร

X